30 Jan
ЯК ОТРИМУВАТИ ЛЕГАЛЬНИЙ ДОХІД ВІД БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИВІДЕНДІВ?

Одержання легального доходу власником бізнесу становиться дедалі актуальнішим. Насамперед це зумовлено посиленням фінансового моніторингу з боку банків та платіжних сервісів. Як українських, так і іноземних. Якщо в них виникає якийсь сумнів щодо коштів, які надійшли на ваш рахунок, то вони можуть його заблокувати. І щоб розблокувати рахунок, ви матимете надати інформацію про джерело походження цих коштів, а також підтвердити сплату податків з отриманих доходів. Ви уникните цих проблем, якщо одержуватиме ваші доходи легально та сплачуватиме податки з них.

Одним зі способів, який дозволить власнику бізнеса одержувати доходи легально, є дивіденди. Із цієї статті ви дізнаєтесь, як компанія виплачує дивіденди своєму власникові, а також як вони оподатковуються. Водночас акцент зроблено на дивідендах, що виплачує своїм власникам — фізичним особам товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), оскільки ця організаційно-правова форма є найпоширенішою в Україні.

Як ТОВ виплачує дивіденди

Дивіденди це прибуток або його частина, який компанія виплачує своєму власникові. Інформацію про загальний прибуток, який можна виплатити у вигляді дивідендів, відображають у рядку 2350 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід, форма № 2), Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) або Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-мс). Ваш бухгалтер або податковий консультант допоможуть вам знайти цю інформацію, якщо у вас із цим виникнуть труднощі.

Компанія може виплачувати дивіденди за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом компанії. Хоч ніщо не забороняє передбачити статутом інший період виплати дивідендів, квартал, тим не менш, вважають оптимальним періодом.

Компанія виплачує дивіденди на підставі рішення учасника. Якщо учасників ТОВ декілька, то рішення про виплату дивідендів мають ухвалити загальні збори учасників ТОВ. У цьому випадку рішення оформляється у вигляді протоколу загальних зборів. На підставі рішення учасника або протоколу загальних зборів керівник компанії видає наказ про нарахування та виплату дивідендів.

Цікавий момент. Право одержувати дивіденди мають особи, які є учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів. Тобто, якщо ви стали учасником ТОВ 2023 року, то ви можете одержати дивіденди з прибутку, що сформувався, наприклад, 2022 року.

За загальним правилом ТОВ може виплатити дивіденди своєму власникові за будь-який період, у якому компанія одержала прибуток. Наявність збитків у попередніх періодах не є перешкодою для виплати дивідендів. Однак є винятки, коли ТОВ не має права виплатити дивіденди, а саме:

 • ТОВ не розрахувалося з учасниками, які вийшли зі складу ТОВ, яким належить виплатити їхню частку, або з правонаступниками учасників, наприклад, їхніми спадкоємцями;
 • ТОВ не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад;
 • ТОВ у зв’язку з виплатою дивідендів не зможе розрахуватися з кредиторами за зобовʼязаннми, строк виконання яких настав. Наприклад, якщо строк повернення боргу за кредитним договором настав, однак через виплату дивідендів ТОВ не матиме змоги розрахуватися з установою, що надала кредит, то виплачувати дивіденди в такій ситуації не можна.

Статут ТОВ може передбачати й інші обставини, за яких дивіденди не можуть виплачуватися.

Отже, для того, щоб ваша компанія виплатила вам дивіденди, необхідно вчинити такі дії:

 1. Впевнитись, що в періоді, за який компанія планує виплатити дивіденди зафіксований прибуток.
 2. Впевнитись, що немає обставин, що перешкоджають виплаті дивідендів.
 3. Скласти рішення учасника ТОВ або провести загальні збори та оформити протокол
 4. Видати наказ про виплату дивідендів.
 5. Виплатити дивіденди
 6. Сплатити податки, про які йтиметься нижче. Податки з одержаних дивідендів має сплачувати власник компанії, однак самостійно він цього не робить. За нього це робить компанія, яка утримує податки під час виплати дивідендів, а потім перераховує їх до відповідного бюджету.

Як вбачається з вищенаведеного, виплата дивідендів ТОВ не є складною процедурою. Однак під час прийняття рішення про виплату дивідендів доцільно врахувати рівень податків, які необхідно сплатити. Це дасть вам змогу прийняти зважене рішення щодо доцільності легального отримання доходів від бізнесу в такій спосіб, а також порівняти з іншими способами легального отримання доходів, які будуть розглянуті в наступних статтях. Щоб їх не пропустити, ви можете підписатися на на мій канал Telegram, або на більш зручну для вас сторінку в соціальних мережах LinkedIn або Facebook.

Оподаткування дивідендів

На розмір податків, що сплачує власник компанії під час виплати йому дивідендів, впливає система оподаткування, яку обрала компанія. Тому доцільно розглянути такі варіанти:

 • виплата дивідендів ТОВ на єдиному податку;
 • виплата дивідендів ТОВ на загальній системі;
 • виплата дивідендів компанією — резидентом Дія Сіті.

Виплата дивідендів компанією на єдиному податку

Власник компанії, якому дивіденди виплачує компанія н аєдиному податку, має сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 9 %, а також військовий збір за ставкою 1,5 %.

Однак доцільно врахувати всі подтакти, у тому числі ті, що сплачує компанія під час отримання доходу, за рахунок якого в подальшому вона сплачуватиме дивіденди. Це дасть змогу оцінити, скільки всього втрат, повʼязаних із податками, понесе бізнес, щоб власник мав змогу одержати дохід легально.

Компанія, яка обрала спрощену систему оподаткування, сплачує єдиний податок отриманого доходу. Ставка може становити:

 • 5 % — основна ставка єдиного податку для компаний;
 • 3 % — ставка єдиного податку для компаній на єдиному податку, які є платниками податку на додану вартість (ПДВ);
 • 2 % — ця ставка діє тимчасово, якщо компанія обрала цю ставку в період воєнного часу.

Отже, якщо ви володієте ТОВ, яка сплачує єдиний податок, то легалізація доходів через дивіденди є доволі цікавим варіантом, адже виконуються дві умови: ви можете регулярно отримувати дивіденди, водночас зберігається низьке податкове навантаження на такі виплати.

Виплата дивідендів компанією на загальній системі

Якщо дивіденди вам виплачує компанія на загальній системі, то під час їх виплати вона утримує з ваших доходів ПДФО за ставкою 5 % і військовий збір за ставкою 1,5 %. Однак, як і в попередньому варіанті, для повноти картини, доцільно врахувати податки, що сплачує компанія. До виплати дивідендів компанія має сплатити податок на прибуток за ставкою 18 %. Тому загальна сума податкових втрат, повʼязаних із виплатою дивідендів, буде значно вищою. Якщо ж компанія є ще й платником ПДВ, то треба враховувати й цей податок.

Отже, загальна сума податків для цього варіанту значно перевищує суму податків, що сплачує компанія на єдиному податку. Таке суттєве податкове навантаження ставить під сумнів доцільність використання цього варіанту.

Цікавий момент. Якщо компанія перейшла з єдиного податку на загальну систему, і вона виплачує дивіденди за кошт прибутку, отриманого в періоди, коли компанія сплачувала єдиний податок, то до дивідендів застосовують ставку ПДФО 5 %. Застосовувати ставку ПДФО 9%, передбачену для компаній на єдиному податку, немає підстав. У цьому випадку податкові втрати, повʼязані з виплатою дивідендів, будуть навіть нижчими ніж у компанії на єдиному податку. Але забезпечити регулярну виплату дивідендів у такий спосіб дуже важко.

Виплата дивідендів резидентом Дія Сіті

У 2021 році в Україні запроваджено спеціальний режим для ІТ-бізнесу — «Дія Сіті». Один із цікавих моментів цього режиму це можливість ІТ-компаній сплачувати податок на прибуток підприємств на особливих умовах.

Щоб перейти на особливий режим оподаткування ваша компанія має стати резидентом Дія Сіті. А щоб стати резидентом Дія Сіті» ваша компанія має відповідати таким критеріям:

 • вона має здійснювати діяльність у сфері ІТ;
 • частка доходу від продажу послуг у сфері IT, у тому числі доходу від надання ліцензій на програмне забезпечення, має бути не нижче 90 % від суми загального доходу. Цей критерій має бути виконаний за результатами перших трьох місяців діяльності компанії після її реєстрації резидентом Дія Сіті, а в подальшому за результатами кожного року.
 • розмір середньомісячної винагороди працівників компанії та гіг-спеціалістів (це особлива форма залучення фахівців на підставі спеціального цивільно-правового договору - гіг-контракту) має бути не нижче 1200 євро (йдеться про гривневий еквівалент цієї суми).
 • середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів має бути не менше дев’яти осіб.

Якщо ваша компанія відповідає цим критеріям, то вона може бути зареєстрована резидентом дія Сіті та сплачувати податок на прибуток підприємств на особливих умовах. У цьому випадку дивіденди оподатковуватимуться в такий спосіб:

 1. Компанія — резидент Дія Сіті сплачує податок за ставкою 9 % під час виплати дивідендів замість податку на прибуток. Водночас, якщо виплата дивідендів здійснюється не частіше 1 разу на 2 роки, то ПДФО та військовий збір власник компанії не сплачує.
 2. Якщо дивіденди компанія виплачує частіше 1 разу на 2 роки, то податки сплатять як компанія, так і власник компанії. Компанія сплатить податок за ставкою 9%. Додатково компанія утримує з доходу власника та перераховує до відповідного бюджету ПДФО за ставкою 9 % та військовий збір за ставкою 1,5 %. Тобто в цьому випадку загальні податкові втрати будуть значно вищими.

Отже, компанія — резидент Дія Сіті може виплачувати дивіденди з доволі низьким податковим навантаженням. Однак необхідність здійснювати таку виплату не частіше 1 разу на 2 роки, щоб зберегти найнижче податкове навантаження, не дозволить власнику регулярно отримувати легальні доходи у такий спосіб.

Водночас треба врахувати, що спеціальний режим для ІТ-бізнесу — Дія Сіті має багато інших переваг, тому не зовсім коректно розглядати цей режим, виключно як інструмент для отримання легального доходу власником бізнесу. Більш детально оподаткування компаній - резидентів Дія Сіті буде розглянуто в інших статтях. Щоб їх не пропустити, ви можете підписатися на на мій канал Telegram, або на більш зручну для вас сторінку в соціальних мережах LinkedIn або Facebook.

Водночас ІТ-компанія може бути резидентом Дія Сіті й не переходити на особливий режим оподаткування прибутку. У цьому випадку вона буде сплачувати податок на прибуток на загальних підставах за ставкою 18 %, а дивіденди оподатковуватимуться за правилами, описаними вище для компанії на загальній системі оподаткування.

Підсумовуючи, якщо ви володієте компанією на єдиному податку, то ви можете за її допомогою регулярно отримувати дохід у вигляді дивідендів із доволі низьким податковим навантаженням. Крім того, таку компанію можно використовувати як самостійний інструмент, який дозволить вам отримувати  дохід легально.

Якщо ви володієте компанію на загальній системі оподаткування, то, за рідким виключенням, під час отримання дивідендів від такої компанії ви сплачуватимете дуже високі податки.

Якщо ж ви власник IT-бізнесу та володієте компанією, яка є резидентом Дія Сіті, то за допомогою такої компанії ви матимете змогу отримувати дивіденди з низьким податковим навантаженням, однак не зможете це робити часто.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Підпишиться на мій канал Telegram. Я його створив для вашої зручності. На цьому каналі я розміщую всі свої матеріали про те, як захистити бізнес та активи, сплачувати менше податків, а також вести бізнес за кордоном. Також ви можете відслідковувати нові публікації на моїх сторінках у соціальних мережах: LinkedIn, або Facebook.

Якщо у вас залишилися запитання та ви бажаєте отримати консультацію щодо легального отримання доходів, оптимізації оподаткування та будь-яких інших питань, звʼяжіться зі мною за цим посиланням.

Більше про мене та мої послуги ви можете дізнатися на моєму сайті.

Інші публікації, які можуть вас зацікавити

Коментарі
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті